จากสถานการณ์โควิดที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และรายได้ของครอบครัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2563 จากเดิมชำระภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณแพท 0-2470-8107 อีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th