การพัฒนาทักษะSoft Skills ในทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการและกิจกรมที่เกิดจากภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนประสบกาณ์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดีพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการนำความรู้ ความสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการสร้างกลไกในการสนับสนุนทุนการศึกษา ที่ให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะที่เกิดขึ้นจากในห้องเรียน ความสามารถพิเศษ หรือความสนใจในด้านต่างๆ ของนักศึกษา นำมาลองปฎิบัติงานจริงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยดูแลและให้คำปรึกษาในการทำงาน อีกประการหนึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญ ในเรื่องของการพัฒนา Soft skills ของนักศึกษา นับเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในด้านของการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษา และสามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

 

 

 

 

 


นักศึกษาทุนจ้างงานระดับปริญญาตรี นายวสันต์ จิรกุลพรชัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยงานทำงาน โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
“ได้รู้จักวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ฝึกวิชาชีพเพื่อฝึกความสามารถในการทำงานต่อไป”

  

นักศึกษาทุนจ้างงานระดับปริญญาตรี นายธนวัฒน์ จันทร์อินทร์ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 
หน่วยงานทำงาน สำนักงานกิจการต่างประเทศ
“ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพราะได้ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติ”

  

นักศึกษาทุนจ้างงานระดับปริญญาตรี นางสาวพิมศิริ กันยารัตน์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หน่วยงานทำงาน กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด 
“ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกตัวเองให้มีวินัยและมีความรับผิดชอบ”