การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2–ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2563 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย2563