ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2–ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2562 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศรับสมัครทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2562