ด้วย มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน โดยจะได้สนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 10 เดือนๆละ 1,200 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.20
3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
4. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น
6. หรือมีกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสถาบันการศึกษาของตน หรือมีคุณสมบัติดีเด่นด้านอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1. ใบสมัครทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” (กรุณากรอกข้อความด้วยลายมือตัวบรรจง)
2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองของผู้ปกครอง (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร)
4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
6. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย)
7. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
8. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา
9. เอกสารอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน
1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” (ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 20 ม.ค. 63)
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน และเข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้น ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563
4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 10 คน และรวบรวมส่งให้มูลนิธิฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

ประกาศรับสมัครทุน จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปี 2563