การรับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษา (ทุนการศึกษา Applied Learning (2)) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

     ทุนจ้างงานนักศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อทุนการศึกษาเป็น ทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) โดยเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่เป็นงานที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น

     โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เบิกจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามที่ทำงานจริง ทั้งนี้ งานที่มอบหมายให้นักศึกษาจะต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับงานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย และอื่นๆ รวมถึงขอบเขตของงานไม่ซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)
3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด
4. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุน AL(2) พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
1. หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุน AL(2) ดำเนินการกรอกข้อมูลงานที่ต้องการรับนักศึกษา ในเว็ปไซต์ของกลุ่มงานช่วยเหลือฯ “www.sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน” ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกาศหานักศึกษา
หน้าเวปไซต์ประกาศหานักศึกษา “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน”

2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน AL(2) ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาและดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาด้วยตนเองทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หน่วยงานประกาศรับสมัคร ในเว็ปไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือฯ “www.sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “นักศึกษาหางานพิเศษ” ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2563

หน้าเวปไซต์ “นักศึกษาหางานพิเศษ”

3. หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษา AL(2) แจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน (ระบุ ชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ของนักศึกษา) ทางอีเมล์ nuttapong.rut@kmutt.ac.th รวมทั้งดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน AL(2) บันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

4. นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน AL(2) ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ที่เมนู “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนจ้างงาน” โดยกรอกข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนสมัครให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องพิมพ์และนำส่งเอกสารการสมัคร ทั้งนี้การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ขอให้นักศึกษาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษาเท่านั้น และขอความร่วมมือให้ใช้บัญชีของธนาคารกรุงเทพเพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

5. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน AL(2) ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา และผ่านช่องทาง Website , Facebook

6. นักศึกษาที่ได้รับทุน AL(2) เข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศรายชื่อฯ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา Applied Learning (2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2563