ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทุนจ้างงานนักศึกษา เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษาด้าน Soft skills ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ผลการเรียนเฉลี่ย 00 ขึ้นไป)
 3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด
 4. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

 1. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนจ้างงาน ผ่านช่องทางเว็ปไซต์และสื่อออนไลน์ของกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และส่งอีเมล์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 2. หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน ดำเนินการกรอกข้อมูลงานที่ต้องการรับนักศึกษาทุนจ้างงาน ในเว็ปไซต์ของกลุ่มงานช่วยเหลือฯ “sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน” ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563
 3. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครทุนจ้างงาน ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาและดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาทุนจ้างงานด้วยตนเองทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หน่วยงานประกาศรับสมัคร ในเว็ปไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือฯ “sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “นักศึกษาหางานพิเศษ” ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2563
 4. หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน แจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน (ระบุ ชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ของนักศึกษา) ทางอีเมล์ rut@mail.kmutt.ac.th รวมทั้งดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนจ้างงาน บันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
 5. นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนจ้างงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ที่เมนู “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนจ้างงาน” โดยกรอกข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนสมัครให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องนำส่งเอกสารการสมัคร ทั้งนี้การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ขอให้นักศึกษาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษาเท่านั้น และขอความร่วมมือให้ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพเพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
 6. นักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานเข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศรายชื่อฯ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล 

หน้าเวปไซต์ประกาศหานักศึกษา “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน”    

หน้าเวปไซต์ “นักศึกษาหางานพิเศษ

การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

สำหรับนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยเลือกเมนู“ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ทุนจ้างงาน” และ “บันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
 2. เลือกเดือนที่ปฏิบัติงาน เลือกช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามวันเวลาที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษากำหนด ห้ามซ้ำซ้อนกับตารางเรียน ตารางสอบ
 3. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่กำหนด

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ลงเวลาการทำงานและไม่ประสงค์จะขอเบิกเงินทุนการศึกษา

สำหรับผู้ดูแลนักศึกษา

 1. อนุมัติเวลาปฏิบัติงานทุนจ้างงานของนักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยเลือกเมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ”ทุนจ้างงาน” และ “ผู้ดูแลนักศึกษาอนุมัติบันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
 2. ระบบสารสนเทศนักศึกษาจะแสดงข้อมูลนักศึกษา วันที่ เวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ผู้ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของช่วงเวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งนักศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะทำการอนุมัติ (ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนทำการอนุมัติ เพื่อป้องกันการทุจริต)
 3. หลังจากที่ทำการอนุมัติ ให้ผู้ดูแลพิมพ์เอกสาร โดยเลือกเมนู “รายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาทุนจ้างงาน” และดำเนินการลงชื่อรับรองในเอกสารดังกล่าว

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ทุกสิ้นเดือนที่มีการทำงานให้นักศึกษานำส่งรายงานการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพ พร้อมรับรองสำเนา      ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานภาคการศึกษาที่1/2563