การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนตามการลงทะเบียนจริง (ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุและค่าปรับ) อัตราค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุนเป็นไปตามสาขาวิชาและคณะที่สังกัดที่ระบุในประกาศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่ย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง

3. ศึกษาอยู่ในหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงฯกำหนด และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงฯ

4. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

5.กรณีที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถาบันขึ้นไป ให้สถาบันที่ขอรับการอุดหนุนต่อกระทรวงฯ ก่อน มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเพียงแห่งเดียว

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนที่ดำเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B (อาคารจอดรถ 14 ชั้น) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้แก่กระทรวงฯพิจารณาในลำดับต่อไป

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ

แบบคำขอรับทุน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563