ด้วยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการในสังกัดอื่นและบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะต้องทำการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานแผนและวิชาการ กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2564
ใบสมัครขอรับทุน ประเภทนิสิต นักศึกษา
ใบสมัครขอรับทุน ประเภทบุคคลทั่วไป
ใบสมัครขอรับทุน ประเภทหน่วยงาน