ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

2. มีภูมิลำเนา และสำเร็จการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ระบุในเอกสารประกาศ

3. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ระบุในเอกสารประกาศ

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 2.00

5. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

6. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้แก่กระทรวงฯพิจารณาในลำดับต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ nuttapong.rut@mail.kmutt.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนชายแดนใต้_กลุ่มที่_2_-2563