การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนตามสาขาวิชาและคณะที่สังกัดตามที่ระบุในประกาศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และห้ามย้ายสาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง

3. ศึกษาอยู่ในหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงฯกำหนด และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงฯ

4. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน

5.กรณีที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถาบันขึ้นไป ให้สถาบันที่ขอรับการอุดหนุนต่อกระทรวงฯ ก่อน มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเพียงแห่งเดียว

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคาร S1 (อาคารจอดรถ 14 ชั้น) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้แก่กระทรวงฯ พิจารณาในลำดับต่อไป

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับผู้พิการประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ