มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เรียนเชิญ ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา ผู้แทนจากกองทุนพลตำรวจเอกสนั่น – คุณสมถวิล ตู้จินดา ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย  เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. นำโดย รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางสาวปนัดดา พ่วงพี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และดร.ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการระดมทุน