มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าพบผู้บริหารของมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทน มูลนิธิฯ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชวน รัตนรักษ์และผู้แทน มจธ. นำโดยรศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และนางสาวปนัดดา พ่วงพี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา