ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2

ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2 ตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อจาก วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยจะประกาศให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครรับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ติดตามผลผู้มีสิทธิ์รับทุน ได้ทาง http://sfa.kmutt.ac.th และ http://www.kmutt.ac.th