ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

18 พฤศจิกายน 2021|

ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ (ไอซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป

มจธ.สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตสามเณรจากวัดสามัคคีธัมโมทัย

25 มิถุนายน 2020|

มจธ.สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตสามเณรจากวัดสามัคคีธัมโมทัย โดยทางมหาวิทยาลัยพิจารณามอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า ค่าบำรุงหอพักตลอดระยะเวลาการศึกษา และจะให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับทุนกู้ยืมรัฐบาลต่อไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะทำหน้าที่ติดตาม ดูแลนักศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา

มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแก่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

6 มีนาคม 2020|

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะ ได้เดินทางไปมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ "วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม" ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดมา

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา กองทุนพลตำรวจเอกสนั่น – คุณสมถวิล ตู้จินดา

5 มีนาคม 2020|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เรียนเชิญ ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา ผู้แทนจากกองทุนพลตำรวจเอกสนั่น - คุณสมถวิล ตู้จินดา ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย  เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2562

25 กุมภาพันธ์ 2020|

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์”

25 กุมภาพันธ์ 2020|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าพบผู้บริหารของมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”

25 กุมภาพันธ์ 2020|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าพบคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย

มจธ. เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562”

23 กันยายน 2019|

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท แบ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ทุน