มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกองรักษาความปลอดภัย สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ (กรภ.สกข.ขว.ทร.) มอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง

30 กันยายน 2021|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกองรักษาความปลอดภัย สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ (กรภ.สกข.ขว.ทร.) มอบสื่อการเรียนการสอน จากนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ในโครงการ "น้ำใจชาว กรภ. ต่อนักเรียน รร.วัดทุ่งสีหลง

ทุนผู้ประสบอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้านเตี้ยนหมู่

28 กันยายน 2021|

ทุนผู้ประสบอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้านเตี้ยนหมู่

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

6 มกราคม 2021|

จากการที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรง จึงส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2563 รวมถึงการให้ทุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ไป แล้วนั้น  เพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพของผู้อุปการะ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้มีมติขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2563 ที่เดิมได้กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 31 มกราคม 2564

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

8 กรกฎาคม 2020|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักศึกษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นทุนขั้นต่ำ 1,500 บาท และจะพิจารณาทุนที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

มจธ.สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตสามเณรจากวัดสามัคคีธัมโมทัย

25 มิถุนายน 2020|

มจธ.สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตสามเณรจากวัดสามัคคีธัมโมทัย โดยทางมหาวิทยาลัยพิจารณามอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า ค่าบำรุงหอพักตลอดระยะเวลาการศึกษา และจะให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับทุนกู้ยืมรัฐบาลต่อไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะทำหน้าที่ติดตาม ดูแลนักศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา

มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแก่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

6 มีนาคม 2020|

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะ ได้เดินทางไปมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ "วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม" ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดมา

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา กองทุนพลตำรวจเอกสนั่น – คุณสมถวิล ตู้จินดา

5 มีนาคม 2020|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เรียนเชิญ ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา ผู้แทนจากกองทุนพลตำรวจเอกสนั่น - คุณสมถวิล ตู้จินดา ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย  เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2562

25 กุมภาพันธ์ 2020|

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์”

25 กุมภาพันธ์ 2020|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าพบผู้บริหารของมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563