ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 ต้องการเพิ่มลดรายวิชา

18 มกราคม 2021|

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นผ่านระบบ New Acis โดยระบบแสดงใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment) รวมค่าปรับวันละ 50 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ขอให้รีบดำเนินการทันที ตามขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนักศึกษาจะได้รับการขยายเวลาการชำระเงินและการลงทะเบียนเป็นไปตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 รอบที่ 2 

8 มกราคม 2021|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 รอบที่ 2 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

7 มกราคม 2021|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

5 มกราคม 2021|

จากสถานการณ์โควิดที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และรายได้ของครอบครัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2563 จากเดิมชำระภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณแพท 0-2470-8107 อีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th

การรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

4 มกราคม 2021|

เปิดรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่1)

22 ธันวาคม 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

14 ธันวาคม 2020|

สป.อว. เปิดรับสมัครโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษา (ทุนการศึกษา Applied Learning (2)) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2 ธันวาคม 2020|

ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษา (ทุนการศึกษา Applied Learning (2)) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

25 พฤศจิกายน 2020|

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563