คําถามที่พบบ่อย

คําถามที่พบบ่อย2019-06-05T21:04:45+07:00
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563)2020-03-23T12:03:09+07:00

นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต กรณีวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

 • ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรการของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อแนะนำจากสถานทูตไทยประจำประเทศต่างๆ
 • ขอความร่วมมือผู้รับทุนรายงานตนผ่านระบบที่ shorturl.at/oqLM2 ในทุกวันที่ 30 ของเดือน ยกเว้นเดือนสุดท้ายที่จะเดินทางกลับ ให้กรอกฟอร์มล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย
 • ให้ตรวจสอบข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตน เช่น การเตรียมเอกสาร การตรวจร่างกาย ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 • เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย นักศึกษาต้องปฏิบัติตนตามประกาศและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) อย่างเคร่งครัด

หากประสบปัญหาในด้านใด ขอให้รีบประสานงานกลับมาที่กลุ่มงานฯ ทางอีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th เว็บไซต์กลุ่มงานฯ sfa.kmutt.ac.thทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร ประกาศและมาตรการณ์ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยกับการระบาดของ Covid-19 นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/

 

ค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังได้รับหรือไม่?

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา อาทิเช่น ทุนเพชรพระจอมเกล้าทุกระดับชั้น ทุนธรรมรักษา ทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง และทุนการศึกษาได้รับอนุมัติค่าครองชีพรายเดือน จะได้รับค่าครองชีพเดือนเมษายน 2563 ตามปกติ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอทางเว็บไซต์ sfa.kmutt.ac.th และ Facebook งานทุนการศึกษา มจธ. ติดต่อสอบถามทางอีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th

 

ทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรียังสามารถทำได้หรือไม่ และจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

ยังสามารถทำได้ โดยให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้ดูแลนักศึกษาสามารถมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้

 • ผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า และสามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้
 • ผู้ดูแลนักศึกษาและนักศึกษาทุนจ้างงาน ต้องส่งรายงานการทำงาน Work from Home ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเอกสารรายงานการปฏิบัติงานในทุกเดือน
 • หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องการให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในพื้นที่จำกัด และให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของผู้ดูแลนักศึกษา
 • ให้ส่งเอกสารรายงานการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินการทำงานรายเดือน ผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นไปตามข้อปฏิบัติ ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเบิกเงินทุนจ้างงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอทางเว็บไซต์ sfa.kmutt.ac.th และ Facebook งานทุนการศึกษา มจธ. ติดต่อสอบถามทางอีเมล์ sfa@mail.kmutt.ac.th

 

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเก็บชั่วโมงสำหรับยื่นกู้ กยศ. กรอ. ยังสามารถทำได้หรือไม่?

เนื่องจากในขณะนี้ กองทุนฯ ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาที่จะเก็บชั่วโมงจิตอาสา ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในพื้นที่จำกัด และให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเน้นไปที่กิจรรมที่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้ และสามารถสอบถามข้อมูลการบันทึกกิจกรรมที่ Facebook กิจกรรมจิตอาสานักศึกษา กยศ กรอ มจธ

 

นักศึกษาต้องการขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ได้หรือไม่?

นักศึกษายังสามารถขอรับทุนได้ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อทางออนไลน์หากนักศึกษามีผลงานเพื่อยื่นขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประเภทต่างๆ

1.การแข่งขันซึ่งผลงานระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนในวันที่ยื่นเอกสาร

2.ผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน Q1 – Q3

3.การเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิจัยในรูปแบบ สิทธิบัตร

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อประกอบการขอรับทุนได้ที่ https://sfa.kmutt.ac.th/แบบฟอร์ม

ให้นักศึกษาติดต่อ และดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนทาง E-mail : wimolwan.cha@mail.kmutt.ac.th หรือ คุณธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์  E-mail : tunyaporn.son@mail.kmutt.ac.th

 

นักศึกษาที่ต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาสามารถติดต่อตามช่องทางออนไลน์ได้ดังนี้

Website https://sfa.kmutt.ac.th

e-mail  sfa@mail.kmutt.ac.th

Facebook งานทุนการศึกษา มจธ.

คำถาม ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การกู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.) และการกู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.)2020-03-23T09:41:07+07:00

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการให้กู้ยืมอะไรบ้าง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆดังนี้

เงินกู้ยืมลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.)

เงินกู้ยืมลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.)

เงินกู้ยืมลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชา

ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

เงินกู้ยืมลักษณะที่ 4 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

หมายเหตุ  เงินกู้ยืมลักษณะที่ 3,4  คาดว่าจะเปิดให้กู้ยืม เริ่มปีการศึกษา 2563

การกู้ยืมเงินลักษณะที่ 1(กยศ.) กับการกู้ยืมเงินลักษณะที่ 2 (กรอ.) แตกต่างกันอย่างไร

เงินกู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.) เงินกู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.)
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีรายได้รวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

กู้ยืมได้ค่าเทอม และค่าครองชีพ

ไม่จำกัดรายได้บิดามารดา โดยกู้ยืมได้เฉพาะค่าเทอม

(ไม่มีค่าครองชีพ)

แต่ถ้าบิดามารดา มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สามารถขอกู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพได้(เหมือนกยศ.)

ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา ได้ทุกสาขา ที่ผ่านการตรวจสอบจากกองทุนฯประจำปีการศึกษา ต้องศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา ตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา (สอบถามมหาวิทยาลัย)
วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 35,000 บาท/เทอม รวม 70,000/ปี

ค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน

วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 35,000 บาท/เทอม  รวม 70,000/ปี

ถ้าขอค่าครองชีพ 2,400 บาท/เดือน

การชำระหนี้  อัตราร้อยละ 1 ต่อปี ชำระหนี้หลังจากจบการศึกษา/ยุติการกู้  2 ปี การชำระหนี้  อัตราร้อยละ 1 ต่อปี ชำระหนี้หลังจากจบการศึกษา/ยุติการกู้  2 ปี
ทำกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

นักศึกษาใหม่ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ยังไม่กำหนดชั่วโมง

นักศึกษารายเก่ามจธ.เลื่อนชั้นปี  จำนวน 36 ชม.

ทำกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

นักศึกษาใหม่  อย่างน้อย 1 กิจกรรม ยังไม่กำหนดชั่วโมง

นักศึกษารายเก่ามจธ.เลื่อนชั้นปี  จำนวน 36 ชม.

เปิดรับสมัคร ให้กู้ยืมเมื่อไหร่

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครกู้ยืม เริ่มเดือน มิถุนายน ของทุกปี  โดยให้ตรวจสอบกำหนดการกู้ยืม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าจากม.6 หรือ เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ ไม่เคยกู้ยืม จะขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไร

ดำเนินการตามขั้นตอน(ข้อถัดไป) ยื่นเอกสารสมัครกู้ยืมตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนมิถุนายน

เงินกู้ยืม ได้ค่าอะไรบ้าง จำนวนเงินกู้ยืมเท่าไหร่

 1. ค่าเทอม กู้ยืมไม่เกิน 35,000 บาท/เทอม  รวม 70,000 บาท/ปี  เงินค่าลงทะเบียนส่วนที่เกินต้องจ่ายเพิ่ม
 2. ค่าครองชีพ รายเดือน(ถ้าประสงค์ขอ)  จำนวน 2,400 บาท/เดือน

ยกเว้น ผู้ที่กู้ยืมกรอ.ที่ผู้ปกครองเบิกค่าเทอมได้  จะกู้ยืมได้จากส่วนต่างที่เบิกค่าเทอม

การสมัครกู้ยืมเงิน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการกู้ยืม และความต้องการกู้ยืม ลักษณะไหน (กยศ.หรือกรอ.)
 2. ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืม(รายใหม่) ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ที่ระบบ e-Studentloan เว็บไซต์ studentloan.or.th กำหนดการเริ่ม 1 มิถุนายน
 3. ผู้กู้ยืมรายเก่า มีรหัสผ่านแล้ว ยื่นแบบและบันทึกคำขอกู้ยืมเงิน หรือแบบคำยืนยันการขอกู้ยืม ผ่านทางระบบ e-Studentloan  (กำหนดการเริ่ม 1 มิถุนายน) และพิมพ์แบบ จำนวน 1 แผ่น  พร้อมเซ็นชื่อผู้ขอกู้ยืมในแบบฯ
 4. บันทึกแบบคำขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(New ACIS)  ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/   โดยเลือกที่เมนู “ทุนการศึกษา”  หัวข้อ“ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และพิมพ์แบบคำขอทุนฯออก จำนวน 1 ชุด  พร้อมเซ็นชื่อผู้ขอทุนในแบบฯ  (นักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เรียบร้อยก่อน) กำหนดการเริ่ม 1 มิถุนายน
 5. จัดเตรียมเอกสารการสมัคร ตามรายการเอกสาร แบบทกศ.014 (ดูที่ดาวน์โหลดเอกสาร) ให้ครบถ้วน
 6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ที่มหาวิทยาลัย ภายในกำหนดวันรับสมัคร

เอกสารการสมัครกู้ยืมเงิน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารตามรายการแบบ ทกศ.014  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

จะติดตามประกาศรับสมัคร หรือข้อมูลการกู้ยืมเงินได้จากที่ไหน

ช่องทางหลัก ติดตามได้จาก Facebook กลุ่มชื่อ : กลุ่มนักศึกษากยศ.กรอ.มจธ.  หรือที่ เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา  โทร 024708098

นักศึกษาใหม่ ที่จะกู้ยืม ต้องจ่ายเงินค่าเทอมไปก่อนหรือไม่

ต้องสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและเซ็นเอกสารกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมคืนให้ภายหลัง   โดยให้เก็บหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนไว้

หลักฐานการขอเงินค่าเทอมคืน ที่ได้สำรองจ่ายไปแล้วมีอะไรบ้าง และต้องส่งเมื่อไหร่

เงื่อนไข ต้องเซ็นสัญญาและเอกสารกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนฉบับจริง ทุกใบเสร็จ ยกเว้น นักศึกษาที่นำใบเสร็จไปเบิกค่าเทอม ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จเก็บไว้
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
 3. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย(กยศ.) หรือธนาคารกรุงเทพ(กรอ.)

ส่งหลักฐานที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม

กรณีสำรองจ่าย เงินค่าเทอมจะได้รับคืนเมื่อไหร่

เมื่อส่งหลักฐานการขอเงินค่าเทอมคืนตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินคืนโดยเข้าบัญชีของนักศึกษาตามที่แจ้งไว้ รอบแรกในช่วงเดือน ธันวาคม  รอบสองในช่วงเดือนมกราคม ปีถัดไป

เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าแล้ว และต้องการกู้ยืมต่อในปีการศึกษาถัดไป ต้องส่งเอกสารใหม่ทั้งหมดหรือไม่

การพิจารณาให้กู้ยืม เป็นการพิจารณาปีต่อปี  จึงต้องยื่นส่งเอกสารสมัครขอกู้ยืมใหม่ทั้งหมด

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กับผู้กู้ยืมเงินรายเก่า แตกต่างกันอย่างไร

 1. ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า หมายถึง

1.1 นักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน จากสถานศึกษาอื่น และจะเปลี่ยนระดับการศึกษามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มจธ. หรือ นักศึกษาปัจจุบันที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่มจธ.

1.2 นักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุน ที่มจธ.อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  และจะเลื่อนชั้นปี

 1. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายถึง นักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน ไม่เคยมีประวัติการกู้ยืมเงิน

เงื่อนไขการทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีอะไรบ้าง

 • นักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือรายเก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน รายเก่า ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่มจธ. ต้องผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสา และมีเอกสารรับรองการทำจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม  กู้ยืมปีแรกยังไม่กำหนดจำนวนชั่วโมงกิจกรรม
 • นักศึกษาปัจจุบัน เป็นผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปีของมหาวิทยลัย ต้องผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาและมีเอกสารรับรองการทำจิตอาสา ผ่านระบบกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย(New ACIS) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ในปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอกู้ยืม

คำแนะนำในการสมัครกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan

 1. ใช้ Browser Google Chrome  หรือ Internet Explorer Version 10 และ 11 และต้องมีการตั้งค่า Compatibility View Settings เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ e-Studentloan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามความจริง เช่น คณะ หลักสูตร ชั้นปี เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูล บิดามารดา

คำแนะนำในการบันทึกสมัครกู้ยืมผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 • นักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา(New ACIS) ให้เรียบร้อย ตาม

กำหนดการของมหาวิทยาลัย ก่อนบันทึกแบบคำขอทุนการศึกษา

 • นักศึกษาปัจจุบัน ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงประวัตินักศึกษา โปรดติดต่อ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 • การกำหนดค่าหน่วยกิตลงทะเบียน ให้ตรวจสอบ แผนการศึกษาตามหลักสูตร หรือสอบถามที่ภาควิชา

ผู้รับรองรายได้ในเอกสารแบบกยศ.102  ใครเป็นผู้รับรอง

 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  อาทิเช่น ข้าราชการทุกระดับ  ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐหรือองค์การมหาชน
 2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา

คนที่รับรองรายได้ กับ คนค้ำประกันกู้ยืม เป็นใคร แตกต่างกันอย่างไร

ผู้ที่รับรองรายได้ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับใดก็ได้  เป็นผู้ที่ประเมินและรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ ในแบบฟอร์ม กยศ.102  ว่ามีรายได้ ต่อปีเท่าไหร่  ทำในขั้นตอนการสมัครกู้ยืม (สำหรับผู้ที่กู้กยศ.) จะไม่มีข้อผูกพันกับการชำระหนี้

ผู้ที่ค้ำประกันกู้ยืม กยศ.กรอ.  ต้องเป็นบิดา มารดา หรือญาติ ของนักศึกษา ในการค้ำประกัน ทำในขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืม  มีข้อผูกพันกับการชำระหนี้

ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบการยื่นกู้ได้หรือไม่

สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงรายได้ของบิดาและมารดา ในการยื่นกู้ยืมได้  โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนวปฏิบัติการรับรองรายได้ครอบครัว จากประกาศรับสมัครกู้ยืมของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่รายได้ผู้ปกครองเกินกว่า 200,000 บาทต่อปี แต่มีภาระหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อหักลบแล้วน้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี จะมีสิทธิ์กู้ยืมกยศ.ได้หรือไม่

การคิดรายได้ครอบครัว จะดูจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และไม่สามารถนำรายจ่ายอื่นๆมาหักลบได้

ถ้าสัญญากู้ยืมหาย ต้องทำอย่างไร

ใช้สำเนาแบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่เซ็นไป เทอมใดก็ได้ หรือ เข้าไปพิมพ์ข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan ใช้เป็นหลักฐานแทนได้

ต้องเปิดบัญชีธนาคารหรือไม่

ผู้กู้รายใหม่ ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม ตามที่ได้แจ้งไว้ในระบบ e-Studentloan เปิดบัญชีในขั้นตอนหลังจากประกาศรายชื่ออนุมัติให้กู้ยืมแล้ว โดยขอหนังสือแจ้งการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อทำการเปิดบัญชี

ผู้กู้ยืมรายเก่า  ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม ตามที่เคยแจ้งกู้ยืมไว้แล้ว

ยกเว้น ผู้ที่กู้ยืมเงินกรอ.ที่ขอเฉพาะค่าเทอม  ยังไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร

เป็นนักศึกษาเข้าใหม่  ถ้าไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ภายในกำหนด จะมีผลอะไรหรือไม่

จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อให้มีสิทธิ์กู้ยืม

ถ้าวันที่สัมภาษณ์ติดธุระ ไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ตามวันเวลาได้ ต้องทำอย่างไร

ให้ติดต่ออาจารย์ที่เป็นผู้สัมภาษณ์ จากภาควิชาโดยตรง

การทำสัญญากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. มีขั้นตอนอย่างไร

 1. นักศึกษาเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เตรียมเลขบัญชีธนาคาร(ผู้ที่กู้กรอ.เฉพาะค่าเทอม ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารก็ได้)
 2. เตรียมข้อมูลคนค้ำประกัน ที่เป็นพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ง หรือญาติ เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์
 3. เข้าบันทึกสัญญากู้ยืมที่ระบบ e-Studentloan ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ
 4. พิมพ์สัญญาออกจากระบบ จำนวน 2 ฉบับ ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ในสัญญาอีกครั้ง
 5. เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา 1) สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ 2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ฉบับ 3) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ 4) สำเนาบัตรประชาชนคนค้ำประกัน 1 ฉบับ 5) สำเนาทะเบียนบ้านคนค้ำประกัน 1 ฉบับ 6) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุลของนักศึกษา
 6. นำสัญญากู้ยืมพร้อมเอกสาร มาเซ็นสัญญาที่ มหาวิทยาลัยตามกำหนด โดยนักศึกษาและผู้ค้ำประกัน ต้องมาเซ็นด้วยตัวเอง ถ้าผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้  ให้ติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา นำหนังสือจากมหาวิทยาลัย ให้ผู้ค้ำประกัน ไปติดต่อเซ็นสัญญาที่อำเภอภูมิลำเนาของผู้ค้ำประกัน และจัดส่งสัญญาพร้อมเอกสารมาที่ มหาวิทยาลัยภายในวันที่กำหนด
 7. มหาวิทยาลัยตรวจสอบ ลงนามสัญญา และจะส่งสัญญา 1 ฉบับ คืนให้นักศึกษาทุกคน

หลังจากส่งสัญญากู้ยืมแล้ว ต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร

ให้เข้าระบบ e-Studentloan และบันทึกจำนวนเงินค่าเทอมตามที่จ่ายจริง ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ

และ ติดต่อเซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน อีกครั้ง ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้ง ภายในกำหนดเวลา

ถ้าไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืม จะมีผลอย่างไร

นักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมในปีการศึกษานั้น

ระบบ e-Studentloan จะปิดระบบให้กู้ยืมเมื่อไหร่  ถ้าระบบปิดแล้ว ถ้ายังไม่เซ็นเอกสารกู้ยืม จะต้องทำอย่างไร

เทอม 1  ระบบ e-Studentloan  ปิดในวันที่ 31 ตุลาคม  ถ้าระบบปิดแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการกู้ยืมใดๆต่อไปได้ และจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมในปีการศึกษานั้น

เงินค่าครองชีพ/รายเดือน  จะได้รับเมื่อไหร่

จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 2,400 บาท ภายใน  30-45 วัน หลังจากที่นักศึกษาได้เซ็นชื่อในแบบยืนยันกู้ยืมค่าเล่าเรียนฯในภาคเรียนนั้นแล้ว และจะได้ทบยอดในเดือนถัดไป โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาตามที่แจ้งไว้ในสัญญากู้ยืม

ภาคเรียนที่ 2  ต้องดำเนินการกู้ยืมอย่างไร

 1. เข้าระบบ e-Studentloan ทำการยืนยันคำขอกู้ยืมเทอม 2  และพิมพ์แบบกู้ยืมเก็บไว้ (ยืนยันแบบภายใน 30 ม.ค.)
 2. เข้าระบบ e-Studentloan บันทึกเงินค่าเทอมตามที่จ่ายจริง หลังจากลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
 3. เซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน เทอม 2 ตามการประกาศแจ้งให้เซ็นเอกสาร

ภาคเรียนที่ 2  ต้องสำรองจ่ายเงินค่าเทอมไปก่อน หรือไม่

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนกู้ยืมภาคเรียนที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว  ภาคเรียนที่ 2  สามารถลงทะเบียนเรียนโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินค่าเทอม(มีเงื่อนไข)  ยกเว้น คนที่มีส่วนต่างจากวงเงินกู้ยืม ต้องจ่ายส่วนต่าง

ผู้กู้ยืมเงินกรอ.ที่ผู้ปกครองเบิกค่าเทอมได้  เมื่อลงทะเบียนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านทุน กยศ.กรอ. ก่อนกำหนดวันชำระเงิน  ถ้าไม่แจ้ง ต้องสำรองจ่ายเงินสดค่าเทอมไปก่อน หรืออาจมีการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

เคยกู้ยืมเงินกยศ.จากม.ปลาย แต่ต้องการเปลี่ยนมากู้ยืมเงิน กรอ.ในระดับปริญญาตรี ทำได้หรือไม่

สามารถยื่นเรื่องกู้กรอ.ได้ แต่ต้องตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมกรอ.ได้ โดยสอบถามที่มหาวิทยาลัย

เคยกู้ กรอ. ตอนปี 1 ที่มจธ. แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นกู้ยืม กยศ.ในชั้นปี 2 ที่มจธ. ได้หรือไม่

กรณีเลื่อนชั้นปี  จะไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะการกู้ยืมได้

เคยกู้กรอ.จากระดับอุดมศึกษาที่อื่น มาแล้ว 1 ปี  แล้วมาขอกู้กยศ.ที่มจธ. จะสามารถขอกู้ยืมกยศ.ได้ หรือไม่

ไม่สามารถกู้ยืม กยศ.ได้  ต้องขอกู้ยืม กรอ.เท่านั้น  แต่เงื่อนไขต้องตรวจสอบสาขาวิชาประจำปีการศึกษาที่ขอกู้ ว่าเป็นสาขาที่ให้กู้ยืมกรอ.ได้หรือไม่

เคยกู้กยศ.จากระดับอุดมศึกษาที่อื่น มาแล้ว 1 ปี  แล้วมาขอกู้กยศ.ที่มจธ. จะสามารถขอกู้ยืมได้อีกกี่ปี

ตามข้อกำหนด จะกู้ยืมได้ตามจำนวนปีของหลักสูตรการศึกษา  เช่น ถ้าหลักสูตรเรียน 5 ปี จะมีสิทธิ์กู้ยืมได้ 5 ปี  กรณีนี้ ใช้สิทธิ์กู้ยืมในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) มาแล้ว 1 ปี  ก็จะมีสิทธิ์กู้ยืมได้อีก 4 ปี

เคยกู้กรอ. แบบขอเฉพาะค่าเทอม  แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นขอค่าครองชีพเพิ่ม ได้หรือไม่

เปลี่ยนขอกู้เพิ่มค่าครองชีพได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการพิจารณาเช่นเดียวกับการกู้ยืม กยศ.

และต้องเปลี่ยนในขั้นตอนการยื่นสมัครขอกู้ในเทอม 1 ประจำปีการศึกษา

เรียนที่มจธ.และกู้ยืมแล้วในเทอม 1  และในเทอม 2 ไม่ได้เรียนและไม่ได้กู้ยืมต่อ   และต้องการกลับมาเรียนใหม่จะยื่นกู้ยืมในปีการศึกษาหน้า   กรณีนี้ เป็นผู้กู้รายเก่า หรือไม่

เป็นผู้กู้รายเก่าของมจธ.ที่เลื่อนชั้นปี  จำนวนปีที่กู้ยืมจะลดลง ตามหลักสูตรเรียน โดยใช้สิทธิ์ไปแล้ว 1 ปี

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ยื่นเรื่องกู้ยืมเทอมที่ 1  จะทำเรื่องยื่นกู้ยืมเทอมที่ 2 ได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องยื่นเรื่องกู้ยืมในเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้นๆ

ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ ต้องทำอย่างไร

กรอกแบบฟอร์ม กยศ.108  แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  ยื่นส่งที่ มหาวิทยาลัย

ถ้าเคยกู้ยืมแล้ว และปีการศึกษาปัจจุบันไม่ได้กู้ยืม เว้นช่วงการกู้ยืม ต้องดำเนินการอย่างไร

กรอกแบบฟอร์ม กยศ.204  แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษา  ยื่นส่งที่ มหาวิทยาลัย และต้องกรอกแบบรายงานทุกปีที่ไม่ได้กู้

ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมจิตอาสาและนับชั่วโมง  ที่ใช้ในการสมัครยื่นกู้ยืม เป็นช่วงเวลาไหน

มหาวิทยาลัย กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน เป็นช่วงระยะเวลาการเก็บชั่วโมงจิตอาสา เพื่อใช้เป็นชั่วโมงจิตอาสาในการสมัครยื่นกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป เช่น  สมัครกู้ยืมปีการศึกษา 2563(เดือนมิ.ย.63)  ระยะเวลาเก็บชั่วโมงจิตอาสาเป็นช่วงวันที่ 1 ก.ค.62 – 30 มิ.ย.63