ทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
# ระดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร ช่วงเวลา / ขั้นตอนการสมัคร รายละเอียด
1 ปริญญาตรี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้ง... [อ่านต่อ]
ปริญญาตรี
- นักศึกษาปัจจุบันที่กู้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
- นักศึกษาใหม่ ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี
1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่าน www.studentloan.or.th
2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ E-studentloan ออกมา1แผ่น และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภาควิชา
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”
6. ทำสัญญาการกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยและเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)
2 ปริญญาตรี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้ง... [อ่านต่อ]
ปริญญาตรี
- นักศึกษาปัจจุบันที่กู้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
- นักศึกษาใหม่ ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับกองทุน) ของทุกปี
1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่าน www.studentloan.or.th
2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ E-studentloan ออกมา1แผ่น และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภาควิชา
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”
6. ทำสัญญาการกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยและเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)
3 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาให้เปล่า

เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัคร นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

ปริญญาตรี
ตามกำหนดการของผู้ให้ทุน (ตลอดปีการศึกษา)
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาลงนามรับรองใบสมัคร
3. ส่งใบสมัครเอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
4 ปริญญาตรี ทุนสนับสนุนการศึกษา

เป็นทุนให้เปล่าที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม

ปริญญาตรี
ตลอดปีการศึกษา
กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชา พบเห็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน
1. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา พิจารณาและสัมภาษณ์นักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความ เสนอขอสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพร้อมลงนามเอกสาร เสนอหัวหน้าภาควิชาและคณะตามลำดับ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงถึงความ เดือดร้อนของนักศึกษา (เรียงความบรรยาย/เอกสารอื่นๆตามสมควร) ส่งมาที่
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
กรณีนักศึกษามีความเดือดร้อน แต่ไม่มีผู้แนะนำ
1. ให้นักศึกษามาติดต่อที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
2. เจ้าหน้าที่กลุ่่มงานช่วยเหลือทางการเงิน พิจารณาและสัมภาษณ์เบื้องต้น
3. เจ้าหน้าที่กลุ่่มงานฯให้คำแนะนำหรือแนะนำทุนการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา
(จะพิจารณาเป็นรายกรณี)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
5 ปริญญาตรี ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

ปริญญาตรี
ตลอดปีการศึกษา
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปภาพความเสียหายและเอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
6 ปริญญาตรี ทุนจ้างงานนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมประสบการณ์ด้าน Soft skills รวมถึงการฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริง และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน

ปริญญาตรี
ชั่วโมงละ 50 บาท 6 ชั่วโมงขึ้นไปเหมาจ่าย วันละ 300 บาท

** นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินจะพิจารณาเป็นกรณี**
- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
- ภาคการศึกษาพิเศษ
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ เข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และหน่วยงานที่ทำงาน ผ่านระบบสารสนเทศ
4.หากขึ้นสถานะ “ผ่านการพิจารณา”นักศึกษามาเซ็นชื่อยืนยันสิทธิ์ทุนจ้างงานได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
7 ปริญญาตรี ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการบูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน

ปริญญาตรี
จำนวนทุนละ 20,000 บาท
- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
8 ปริญญาตรี ทุนเจียระไนเพชร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
ตลอดปีการศึกษา
ทุนเจียระไนเพชรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา
1. เมื่อได้รับรางวัล/มีผลงานให้จัดทำเอกสารโครงการและแนบรายละเอียดต่างๆ
2. แจ้งคณะ/ภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร ส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ
3. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1. ส่งโครงการและบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย45วัน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทำสัญญาการยืมเงิน
3. นำเอกสารและใบเสร็จ ส่งภายใน7วัน นับจากวันสุดท้ายของการจัดโครงการ
4. สรุปโครงการส่ง ภายใน14วัน
9 ปริญญาตรี ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง
เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธ... [อ่านต่อ]
ปริญญาตรี
4,000 บาท/เดือน*

*ให้การสนับสนุน 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการภายหลังได้รับทุนการศึกษา
- เอกสารประกอบการสมัคร
3. ส่งเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครทุนฯ]