ทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
# ระดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร ช่วงเวลา / ขั้นตอนการสมัคร รายละเอียด
1 ปริญญาตรี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขผู้รับทุน 
1. ผู้มีสัญชาติไทย
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
4. มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

ปริญญาตรี
- นักศึกษาปัจจุบันที่กู้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
- นักศึกษาใหม่ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี
1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่าน www.studentloan.or.th
2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ E-studentloan ออกมา1แผ่น และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภาควิชา
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”
6. ทำสัญญาการกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยและเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)

ประกาศรับสมัครทุนกยศ.-กรอ. ประจำปีการศึกษา-2563

2 ปริญญาตรี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขผู้รับทุน
1. ผู้มีสัญชาติไทย
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
4. รายได้ครอบครัวไม่จำกัดสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หากมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถกู้ค่าครองชีพได้
5. กู้ได้เฉพาะภาควิชาที่กำหนดเท่านั้น

ปริญญาตรี
- นักศึกษาปัจจุบันที่กู้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
- นักศึกษาใหม่ ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับกองทุน) ของทุกปี
1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่าน www.studentloan.or.th
2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ E-studentloan ออกมา1แผ่น และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภาควิชา
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”
6. ทำสัญญาการกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยและเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)
3 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาให้เปล่า

ทุนการศึกษาให้เปล่า
ปัจจุบัน มจธ. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก บริษัทห้างร้าน ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

 

 

ปริญญาตรี
ตามกำหนดการของผู้ให้ทุน (ตลอดปีการศึกษา)
1. สมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาลงนามรับรองใบสมัคร
3. ส่งใบสมัครเอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
4 ปริญญาตรี ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม

 

ปริญญาตรี
ตลอดปีการศึกษา
กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชา พบเห็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน
1. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา พิจารณาและสัมภาษณ์นักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความ เสนอขอสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพร้อมลงนามเอกสาร เสนอหัวหน้าภาควิชาและคณะตามลำดับ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงถึงความ เดือดร้อนของนักศึกษา (เรียงความบรรยาย/เอกสารอื่นๆตามสมควร) ส่งมาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

กรณีนักศึกษามีความเดือดร้อน แต่ไม่มีผู้แนะนำ
1. นักศึกษาสามารถจองนัดหมายขอคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://sfa.kmutt.ac.th/นัดหมายขอคำปรึกษา
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน จะพิจารณาสัมภาษณ์และจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม
(จะพิจารณาเป็นรายกรณี)

5 ปริญญาตรี ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

ปริญญาตรี
ตลอดปีการศึกษา
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปภาพความเสียหายและเอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
6 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาจ้างงานเพื่อการเรียนรู้ประยุกต์ (Applied Learning)

เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมทักษะทางทำงาน ร่วมกับการ บูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในการหาประสบการณ์ในการทำงาน และการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษา

ปริญญาตรี
ชั่วโมงละ 50 บาท 6 ชั่วโมงขึ้นไปเหมาจ่าย วันละ 300 บาท

** นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินจะพิจารณาเป็นกรณี**
- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
- ภาคการศึกษาพิเศษ
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ เข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และหน่วยงานที่ทำงานผ่านระบบสารสนเทศ
7 ปริญญาตรี ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการบูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน

ปริญญาตรี
จำนวนทุนละ 20,000 บาท
- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
8 ปริญญาตรี ทุนเจียระไนเพชร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
ตลอดปีการศึกษา
ทุนเจียระไนเพชรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา
1. เมื่อได้รับรางวัล/มีผลงานให้จัดทำเอกสารโครงการและแนบรายละเอียดต่างๆ
2. แจ้งคณะ/ภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร ส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ
3. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1. ส่งโครงการและบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย45วัน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทำสัญญาการยืมเงิน
3. นำเอกสารและใบเสร็จ ส่งภายใน7วัน นับจากวันสุดท้ายของการจัดโครงการ
4. สรุปโครงการส่ง ภายใน14วัน

ประกาศทุนการศึกษาเจียระไนเพชร2562

9 ปริญญาตรี ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
ได้รับค่าเล่าเรียนตามจริง
ค่าครองชีพ 4,000 บาท/เดือน*
*ให้การสนับสนุน 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา
ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการภายหลังได้รับทุนการศึกษา
- เอกสารประกอบการสมัคร
3. ส่งเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th

ประกาศทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง