ทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
# ระดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร ช่วงเวลา / ขั้นตอนการสมัคร รายละเอียด
1 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาสิริวิริยา

ทุนการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเป็นผู้สู้ชีวิต มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดผู้อุปการะ หรือ เป็นผู้ที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูตนเอง
พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นรายปีการศึกษา จำนวนไม่เกินปีละ 5 ทุน

ปริญญาตรี
จำนวนไม่เกินปีละ 5 ทุน ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
ค่าครองชีพเดือนละ 6,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษาละ 10,000 บาท
เปิดรับสมัครในช่วงเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม ของทุกปี
ติดตามประกาศการรับสมัครได้ที่ www.sfa.kmutt.ac.th
และทาง Facebook ทุนการศึกษา มจธ.
2 ปริญญาตรี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ /ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก/ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ/เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบ Digital Student Loan Fund System : DSL ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

ปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้กู้ยืม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายใหม่ รายเก่าที่เป็นนักศึกษาใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

3 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาให้เปล่า

 

ทุนการศึกษาให้เปล่า

เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดีโดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคมากกว่า 100 ทุน ต่อปีการศึกษา ทั้งแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตรและแบบพิจารณาเป็นรายปี

เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
ทั้งนี้คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน

 

 

ปริญญาตรี
เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
ทั้งนี้คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน
ติดตามประกาศการรับสมัครได้ที่ www.sfa.kmutt.ac.th
และทาง Facebook ทุนการศึกษา มจธ.
4 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาจ้างงานเพื่อการเรียนรู้ประยุกต์ (Applied Learning)

ทุน Applied Learning 1 เป็นทุนสำหรับทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ เช่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การพัฒนา Software หรือ Mobile Application การพัฒนาสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การตัดต่อ VDO การพัฒนา Website การทำงานกับชุมชน และสังคม งานสร้างชิ้นงาน เป็นต้น โดยจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยกำหนดให้สามารถแบ่งการวัดผลสำเร็จของงานได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

ทุน Applied Learning 2 (ทุนจ้างงานนักศึกษา) เป็นทุนสำหรับทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในงานที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 3 ภาคการศึกษา
ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท 6 ชั่วโมงขึ้นเหมาจ่าย 300 บาทต่อวัน

ปริญญาตรี
ทุน Applied Learning 1
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

ทุน Applied Learning 2 (ทุนจ้างงานนักศึกษา)
ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท 6 ชั่วโมงขึ้นเหมาจ่าย 300 บาทต่อวัน
ทุน Applied Learning 1
เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา

ทุน Applied Learning 2 (ทุนจ้างงานนักศึกษา)
เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 3 ภาคการศึกษา
ติดตามประกาศการรับสมัครได้ที่ www.sfa.kmutt.ac.th
และทาง Facebook ทุนการศึกษา มจธ.
5 ปริญญาตรี ทุน Research Experience (ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย)

เป็นทุนสำหรับทำงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยในกลุ่มวิจัยต่างๆ ซึ่งงานวิจัยจะต้องมีขอบเขตและแผนการดำเนินงานที่ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน

เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

ปริญญาตรี
จำนวนทุนละ 20,000 บาท
- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
ติดตามประกาศการรับสมัครได้ที่ www.sfa.kmutt.ac.th
และทาง Facebook ทุนการศึกษา มจธ.
6 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

เป็นทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติทั้งในวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านต่างๆ

  • ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มี
    ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดในการเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
  • ประเภทรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาที่สร้าง
    ชื่อเสียงเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ตลอดปีการศึกษา

ปริญญาตรี
เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ตลอดปีการศึกษา
ทุนเจียระไนเพชรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา
1. เมื่อได้รับรางวัล/มีผลงานให้จัดทำเอกสารโครงการและแนบรายละเอียดต่างๆ
2. แจ้งคณะ/ภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร ส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ
3. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1. ส่งโครงการและบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย45วัน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทำสัญญาการยืมเงิน
3. นำเอกสารและใบเสร็จ ส่งภายใน7วัน นับจากวันสุดท้ายของการจัดโครงการ
4. สรุปโครงการส่ง ภายใน14วัน

ประกาศทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

7 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาผู้ประสบอุบัติภัย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

ปริญญาตรี
ตลอดปีการศึกษา
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปภาพความเสียหายและเอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th
8 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีศักยภาพความสามารถด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน (ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม) เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)ในสังคมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระหว่างศึกษา โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นรายปีการศึกษา

ปริญญาตรี
จำนวนไม่เกินปีละ 20 ท ได้รับค่าเล่าเรียนตามจริง
ค่าครองชีพ 4,000 บาท/เดือน*
*ให้การสนับสนุน 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา
ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการภายหลังได้รับทุนการศึกษา
- เอกสารประกอบการสมัคร
3. ส่งเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th

ประกาศ ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง