ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1.นักศึกษาแสดงความจำนงการสมัครรับทุนการศึกษาที่เว็บไซต์ https://careandshare.kmutt.ac.th/
19-31 ต.ค. 63
2.อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้แทนคณะพิจารณาให้ความเห็น
1-13 พ.ย. 63
3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
24 พ.ย. 63
4.นักศึกษาพิมพ์ใบจ่ายเงินค่าลงทะเบียน (ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจะไปหักจากค่าลงทะเบียนของภาคการศึกษา 2/2563)
4-12 ม.ค.64

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และเครือข่ายงานทุนประจำคณะ
โทร. 0 2470 8097-8 / 0 2470 8107
อีเมล: sfa@mail.kmutt.ac.th

#KMUTT ทุนการศึกษา มจธ.