ทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
# ระดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร ช่วงเวลา / ขั้นตอนการสมัคร รายละเอียด
1 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาธรรมรักษา

ทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีคุณธรรมแต่อยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาส โดยไม่มีบุคคลใดในครอบครัวที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี
- ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
- ค่าอุปกรณ์การศึกษา ปีละ  10,000 บาท 
- ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน 
- มีสิทธิ์ได้พักหอพักใน มจธ. โดยจะได้รับค่าหอพักไม่เกิน 2,300 บาท/เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี
ผู้สนใจทุนการศึกษาดังกล่าวโปรดติดต่อสอบถาม คณะ/ภาควิชาที่สนใจเข้าศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร
1. คณะ/ภาควิชา เสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โดยผู้สมัครต้องมีผลงานตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ sfa.kmutt.ac.th

ประกาศทุนการศึกษาธรรมรักษา

2 ปริญญาโท ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต

ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพ ความสามารถ และความใฝ่รู้ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพ ความสามารถ และมีความใฝ่รู้ มีทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แบ่งการจัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1. ทุนสนับสนุนหลักสูตร เป็นทุนการศึกษาตามการพิจารณาของภาควิชา เพื่อช่วยเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในภาควิชา และพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยได้ในอนาคต
  2. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย เป็นการจัดสรรภายใต้คลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ปริญญาโท
- ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
- ค่าครองชีพรายเดือน 8,000 บาท/เดือน
ขั้นตอนการสมัคร
กรณีทุนสนับสนุนหลักสูตร
1. สมัครขอรับทุนพร้อมสมัครเข้ารับการศึกษาที่ admission.kmutt.ac.th
2. คณะ/ภาควิชาเสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th

กรณีทุนสนับสนุนงานวิจัย
1. สมัครและส่งหลักฐานการสมัคร ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ 02-4709627)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th
ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ admission.kmutt.ac.th

ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 DS

3 ปริญญาเอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัณฑิต

ทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทํางาน วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่สูงเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน
2. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่กําหนด) เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าศึกษา) แล้วแนบมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
3. ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet ยกเว้นผู้ที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ปริญญาเอก
- ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
- ค่าครองชีพรายเดือน 18,000 บาท/เดือน
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายการทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศไม่เกิน 6 เดือน
ขั้นตอนการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
1. สมัครขอรับทุนพร้อมสมัครเข้ารับการศึกษาที่ admission.kmutt.ac.th
2. การส่งหลักฐานการสมัครสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (อาคารจอดรถ ชั้น 6B)
3. คณะ/ภาควิชา คัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th

ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัณฑิต 2565

4 ปริญญาตรี ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษา”เพชรพระจอมเกล้า” เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถดังนี้
1. ด้านวิชาการดีเด่น
2. ด้านผู้นำ
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
5. ด้านกีฬา

ปริญญาตรี
ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
ค่าอุปกรณ์แรกเข้าเหมาจ่าย 30,000 บาท
ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน

**โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขที่กำหนด**
ขั้นตอนการสมัคร
กรณีสมัครด้วยตัวเอง
1. สมัครผ่านระบบสมัครได้ที่ admission.kmutt.ac.th
2. ส่งเอกสารใบสมัครที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th

กรณีเสนอชื่อ
1. คณะ/ภาควิชาเสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โดยผู้สมัครต้องมีผลงานตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ sfa.kmutt.ac.th

ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ admission.kmutt.ac.th

ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

5 ปริญญาตรี ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี

มุ่งเน้นการคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม เพื่อให้เด็กดีมีที่เรียน ให้ได้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปริญญาตรี
50 ทุน ปีการศึกษาละ 50,000 บาท ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สนใจทุนการศึกษาดังกล่าวโปรดติดต่อสอบถาม คณะ/ภาควิชาที่สนใจเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร
1. คณะ/ภาควิชา เสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โดยผู้สมัครต้องมีผลงานตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ sfa.kmutt.ac.th

ประกาศ ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุนสร้างคนเก่งและคนดี