รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ปนัดดา พ่วงพี (พี่อ้อ)
ปนัดดา พ่วงพี (พี่อ้อ)หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
จารุวรรณ ภู่เทศ (พี่หน่อย)
จารุวรรณ ภู่เทศ (พี่หน่อย)ให้บริการข้อมูลกองทุน กยศ. กรอ.และทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ปิยชาติ ขจัดอวิญญู (พี่รัฐ)
ปิยชาติ ขจัดอวิญญู (พี่รัฐ)ให้บริการข้อมูลกองทุน กยศ. กรอ. และดูแลระบบจิตอาสาสำหรับนักศึกษาทุน กยศ.กรอ.
กิตติรัตน์ ตั้งรัตนสุนันท์ (พี่ปุ๊)
กิตติรัตน์ ตั้งรัตนสุนันท์ (พี่ปุ๊)ให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาและติดตามหนี้ค้างชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
จันทกานติ์ บุตรเขียว (พี่แต๊ะ)
จันทกานติ์ บุตรเขียว (พี่แต๊ะ)ให้บริการคำปรึกษาและบริการแก่นักศึกษาเรื่องการบริหารสัญญาทุนการศึกษา
ศุริษา แสงอรุณ (พี่เมี้ยว)
ศุริษา แสงอรุณ (พี่เมี้ยว)ให้บริการคำปรึกษาและบริการแก่นักศึกษาเรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา
ณัฐพงศ์ รัตนสุภา (พี่นนท์)
ณัฐพงศ์ รัตนสุภา (พี่นนท์)ให้บริการคำปรึกษาและบริการแก่นักศึกษาเรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา และให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน
อรวรรณ เกิดโภคา (พี่แพท)
อรวรรณ เกิดโภคา (พี่แพท)ให้บริการคำปรึกษาและบริการแก่นักศึกษาเรื่องการเบิกจ่ายทุนการศึกษา และแนะนำเรื่องผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน
วรนาฎ นิโลดม (พี่นิดหน่อย)
วรนาฎ นิโลดม (พี่นิดหน่อย)ให้บริการคำปรึกษาและบริการแก่นักศึกษาเรื่องการเบิกทุนการศึกษา
วิมลวรรณ ช้างพันธุ์ (พี่ป่าน)
วิมลวรรณ ช้างพันธุ์ (พี่ป่าน)ให้บริการคำปรึกษาและบริการแก่นักศึกษาด้านการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุน
ธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์ (พี่ฝน)
ธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์ (พี่ฝน)ให้บริการคำปรึกษาและบริการแก่นักศึกษาด้านการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุน