ด้วยบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ในปีการศึกษา 2563) ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่ประกาศกำหนด และเป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

ประกาศรับสมัครทุนเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2563