ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพและด้านความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่น ในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และเกิดความภาคภูมิใจ

โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 4 (ในปีการศึกษา 2563)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป
3.มีกิจกรรมและผลงานดีเด่น ซึ่งแสดงออกถึงความสามารถที่โดดเด่นในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
4.ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนโทษทางวินัยร้ายแรง
5.เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทุนการศึกษากำหนดได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
– บันทึกข้อมูลการสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
– ยื่นเอกสารการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/39gheRw

ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา สามารถดำเนินการสมัครได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขของผู้ได้รับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน

การรับสมัครทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง_ปีการศึกษา_2563

สอบถามเพิ่มเติมที่ sfa@mail.kmutt.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ 024708097