บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีศักยภาพ พร้อมทั้งให้โอกาสในการทำงานกับบริษัทฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้ามาเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการ “ทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
  2. ศึกษาในสาขาวิชาการประกันภัย, Actuarial, Data Science, IT, AI, Risk Management, Digital Marketing, Engineering, สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน, หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
  4. เป็นบุคคลที่ทางสถาบันการศึกษารับรองว่าเป็นบุคคลเรียนดี มีความประพฤติดี

เงื่อนไขของผู้รับทุน

  1. จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  2. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องชดใช้ทุนโดยการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในตำแหน่งหน้าที่ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ได้รับทุน (4 ปี)

ทุนการศึกษาที่ผู้รับทุนจะได้รับ

  1. ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง
  2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 3,000 บาท จนครบเวลาการศึกษา

 

นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครขอรับทุน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล thanikarnb@dhipaya.co.th 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา

รายละเอียดโครงการทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย

ใบสมัครทุน โครงการต้นกล้าทิพยประกันภัย

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนต้นกล้าทิพยประกันภัย