มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา เป็นทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน มูลค่าทุนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.ศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
4.เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว ยกเว้น ทุน กยศ. และ กรอ.

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1.ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา (ดาวน์โหลดจากระบบสารสนเทศนักศึกษา) กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำคณะลงนามรับรองในเอกสารการสมัคร
2.ให้อนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์และลงความเห็นในเอกสารความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์
3.เรียงความ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัคร ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
4.หนังสือรับรองความประพฤติจากมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดจากระบบสารสนเทศนักศึกษา)
5.แผนที่แสดงที่อยู่อาศัย และรูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
6.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาเอกสารรายงานผลการศึกษาของปีการศึกษาล่าสุด พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง

ขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุน
1.บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ“ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 16 ต.ค. 63)
2.ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
3.มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น และรวบรวมส่งให้มูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป
4.คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบ
5.มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ที่เว็ปไซต์ http://www.nanmee.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
6.นักศึกษาที่ได้รับทุน จะต้องเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มูลนิธิฯกำหนด (มิฉะนั้น มูลนิธิฯจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2563