**ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด **ตามไฟล์รายชื่อ นี้
*** นศ.ที่ไม่เข้าสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์กู้ยืม
*** นศ.ที่มีปัญหาเรื่องวันเวลา สัมภาษณ์ ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ ก่อนวันสัมภาษณ์
*** แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษา
*** ประกาศรายชื่อนี้ เป็นประกาศแจ้งรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่ใช่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
*** นศ.กรอ.รายเก่า เลื่อนชั้นปี ที่ขอค่าครองชีพปี 2562 และยังไม่เคยสัมภาษณ์ ให้เข้าสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วย
*** กรอ.ที่ไม่ขอค่าครองชีพ ไม่ต้องสัมภาษณ์ค่ะ
*** กรณีส่งเอกสารใบสมัครแล้ว ไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อจนท.ด่วนค่ะรายชื่อ กำหนดวันสัมภาษณ์ 2562 (1)