ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และเตรียมเอกสารนำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น (S1) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1. เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษา

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

4.แบบฟอร์ม ก.ค.18 (เฉพาะนักศึกษาที่นำส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ) ดาวน์โหลด เอกสาร กค.18

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร.02-470-8097

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

เงื่อนไขรับทุนการศึกษา

เงื่อนไขทุนการศึกษา ด้านกีฬา

เงื่อนไขทุนการศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เงื่อนไขทุนการศึกษา ด้านความเป็นผู้นำ

เงื่อนไขทุนการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม