ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มอบหมายให้คณะเสนอรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม

ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 และได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม AD-413 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ มาส่งที่ในวันประชุมด้วย

หมายเหตุ หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมการประชุม จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ปี 2562