ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร และกลุ่มทุนสนันสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มทุนสนันสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร รอบที่ 1

ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามกำหนดการลงนามสัญญาผู้รับทุน โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอีเมล์ของนักศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ