ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และทางบริษัทฯได้จัดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในการนี้คณะกรรมการจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ปี 2563

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ได้รับทุนการศึกษาตามที่ประกาศกำหนด

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเบิกเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีนักศึกษา

   ส่วนผู้ได้รับทุนรายใหม่ ขอให้มาติดต่อเพื่อดำเนินการกรอกเอกสารประกอบการเบิกเงิน พร้อมนำส่งสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563