ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปีการศึกษาของหลักสูตร โดยเป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีข้อผูกพันใดๆและเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร นั้น

ในการนี้คณะกรรมการมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ปี 2563