ตามที่มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามที่เงื่อนไขที่ประกาศกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน-รายใหม่ 2563