ตามที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม จำนวน 1 ทุน รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามาติดต่อกรอกเอกสารประกอบการเบิกเงิน พร้อมนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ไทยออยล์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)