ตามที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามาติดต่อกรอกเอกสารประกอบการเบิกเงิน พร้อมนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ปี 2563