มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามปี 2562