สมาคมเพื่อนชุมชน ได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน”ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมเพื่อนชุมชน ปี 2563

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และมาดำเนินการกรอกเอกสารข้อควรปฏิบัติ รวมทั้งนำสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาติดต่อที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาสำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563