ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 191 ทุน โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท

ผู้ได้รับทุนสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนและหน่วยงานจ้างงาน จะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามที่ประกาศระบุอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการเบิกเงินทุนการศึกษาตามข้อกำหนดที่ระบุในประกาศเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุนจ้างงานและผู้ดูแลนักศึกษา