ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 204 ทุน โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

ผู้ได้รับทุนสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2564

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนและหน่วยงานจ้างงาน จะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามที่ประกาศระบุอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการเบิกเงินทุนการศึกษาตามข้อกำหนดที่ระบุในประกาศเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา RE(2) ภาคการศึกษาที่ 2/2563

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน