การมีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นก้าวที่สำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม

นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสเช่นนั้น แม้จะมีความรู้ ความสามารถ แต่ยังพบกับอุปสรรคที่สำคัญ คือ ทุนการศึกษา เพื่อช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา

ท่านจึงเป็นบุคคลสำคัญ ที่ช่วยเป็นจุดเริ่มต้น และเติมเต็ม อนาคตของนักศึกษาให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงในรั้ว มจธ.

หากท่านผู้มีจิตศรัทธาหรือหน่วยงานของท่านมีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. ซึ่งสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีได้ 2 เท่า ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ดังนี้