การพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี และมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังนักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล ให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็น นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย จนสำเร็จไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาให้พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกๆ ด้าน โดยการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทางวิชาการเข้าด้วยกัน

ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย (Undergraduate Research Assistant) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม และทุนจ้างงานนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะทางสังคม สร้างความรับผิดชอบและเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา โดยจะมีนักวิจัยพี่เลี้ยงจะเป็นผู้มอบหมายงาน ดูแล และให้คำปรึกษาต่างๆตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงอาจเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยหากนักวิจัยพี่เลี้ยงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ปรึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอีก 1 ท่านเป็นอย่างน้อยประเมินผลงาน โดยการจัดสัมมนาเพื่อการรายงานผลนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือแนวคิดต่างๆ จากนักวิจัยพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ก่อนการเบิกจ่ายทุน โดยจะมอบทุนแก่นักศึกษาจำนวน 20,000 บาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ นักศึกษาที่รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องเข้าไปทำงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายในห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้ดูแล นักศึกษาจะต้องทำงานวิจัยเฉลี่ยประมาณ 4-8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (อย่างน้อย 60 ชั่วโมง) ในระหว่างการรับทุน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ หรือมีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะต้องนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย