“สร้างคน” ด้วย “โอกาสทางการศึกษา”  มจธ. เชื่อมั่นว่า “จะไม่มีศิษย์มจธ.คนใด ที่จะไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางการเงิน”

“โครงการรักษาธรรม” มจธ. เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความสามารถแต่ขาดแคลน โดยรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก ในปีนี้มหาวิทยาลัยยินดีมอบโอกาสให้กับสามเณรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มงคลวิทยา ที่สอบติด มจธ. จำนวน 5 รูป โดยสอบเข้าตามโครงการรักษาธรรม 1 รูป และจากโครงการ ADMISSION 4 รูป ซึ่งทั้งหมดทางวัดเป็นผู้อุปการะแต่ปัจจุบันสามเณรได้ลาสิกขาแล้ว โดยทางมหาวิทยาลัยพิจารณามอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนการศึกษาเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า ค่าบำรุงหอพักตลอดระยะเวลาการศึกษา และจะให้นักศึกษาทำเรื่องขอรับทุนกู้ยืมรัฐบาลต่อไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะทำหน้าที่ติดตาม ดูแลนักศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา
โจ นายพีรพล คำสวัสดิ์ หนึ่งในกลุ่มสามเณรผู้มีฝัน บวชเรียนตั้งแต่ชั้นม.1-ม.6 กล่าวให้ฟังถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาที่จะเป็นวิศวกรด้านไฟฟ้า โดยใช้เวลากว่า 1 ปีในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อเตรียมสอบครั้งนี้ จนสามารถสอบติด มจธ. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นับเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางความฝันของเขา ณ บ้านหลังใหม่ ที่ มจธ.แห่งนี้ การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับอดีตสามเณรจากวัดสามัคคีธัมโมทัย ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ในปีนี้ ได้รับธารน้ำใจหลั่งไหลมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เอสซีจี และ ปตท. รวมทั้งประชาชนชาวไทยจำนวนมาก ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ข้าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียน เพื่อให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นมีศักยภาพแต่ขาดแคลนสามารถศึกษาต่อได้อย่างเต็มที่และคลายกังวล เพื่อจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต โดย มจธ. ให้ความเชื่อมั่นว่า จะไม่มีศิษย์ มจธ. คนใด ที่จะไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางการเงิน