บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา มจธ. จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท แบ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
โดยได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง โดยมี Mr.Tatsuya Araki ประธานบริษัท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนดังกล่าว