รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะ ได้เดินทางไปมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดมา ในการนี้ พระครูอุทิจยานุสาสน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และหัวหน้าสำนักงานการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐฯ เป็นผู้แทนเจ้าอาวาสในการรับมอบถวาย ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร