รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด) ดังนี้

ทุนประเภทที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม มูลค่าทุนละ 100,000 บาท
ทุนประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 35,000 บาท

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาไทยออยล์ ปี 2563

ใบสมัครรับทุนการศึกษาไทยออยล์ ปี 2563

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารการสมัครและส่งให้บริษัทฯพิจารณาในลำดับต่อไป