สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนนำสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ มาส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ

ประกาศรายชื่อทุนสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562