ที่ปรึกษาและช่วยเหลือด้านการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาทางการเงิน และส่งผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจึงมีภารกิจในการดูแลการสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมกับการพัฒนานักศึกษาผู้ได้รับทุน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ใช้ชีวิตในรั้ว มจธ. อย่างมีคุณภาพทั้งด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว พร้อมออกไปใช้ชีวิตในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดี
           “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
                               no one left behind”
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีปัญหาทางการเงินในระหว่างศึกษา
สามารถจองคิวเพื่อขอรับคำปรึกษากับกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาได้ที่ นัดหมายขอคำปรึกษาทางการเงิน