มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่มีพื้นฐานทางนวัตกรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และเพื่อต่อยอดความสามารถของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับอุดมศึกษา ประเทศและระดับนานาชาติ