มหาวิทยาลัยส่งเสริมการสร้างและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม (Innovation) และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้กับกลุ่มนักศึกษามีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและมีการสร้างความรู้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย การบ่มเพาะธุรกิจของนักศึกษา (KMUTT Entrepreneurship Program) เน้นการทำงานร่วมกันกับผู้ขับเคลื่อนหลัก (Key Player) ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการประกอบการในมิติต่าง ๆ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจต่อยอดผลงานให้มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์