การให้ต่อแบบไม่สิ้นสุด (Pay It Forward) เป็นกระบวนการหนึ่งของการให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้พัฒนาาความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นักศึกษามีส่วนในการให้ความเห็น ตัดสินใจ ร่วมกับมหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ช่วยดูแล สนับสนุน อยู่เคียงข้างสำหรับนักศึกษาที่มีความริเริ่มที่จะทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนในการเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการทำกิจกรรมที่จะทำสิ่งใหม่ๆ แบ่งปันประสบการณ์ มารวมตัวและทำกิจกรรมที่มีคุณค่าให้กับสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม เป็นวิธีการที่จะช่วยกล่อมเกลานักศึกษาให้รู้จักการดำเนินชีวิต การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในสังคมที่แตกต่าง ที่อาจไม่สามารถหาได้ในรั้วมหาวิทยาลัย