มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงภายใต้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม KMUTT Student QF จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่นทุนเพชรพระจอมเกล้า ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง ทุนเจียระไนเพชร เป็นต้น สนับสนุนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้านในระดับปริญญาตรีสร้างมิติที่หลากหลายเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม มจธ.